[Đăng ngày: 25/03/2014]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III --------
Số: 26/TB-CĐGTVT III 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

1. Đối tượng đăng ký
- Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, K36, K37; 
- Sinh viên cao đẳng nghề K35, K36, K37; 
- Học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36, K37.
2.Thời gian đăng ký 
- Đăng ký ghi danh: Học sinh – sinh viên (HS-SV) đăng ký ghi danh các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 26/3/2014 đến hết ngày 31/3/2014 (xem hướng dẫn đăng ký ở trang 2)
- Đăng ký chính thức: HS-SV đăng ký chính thức các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 03/5/2014 đến hết ngày 09/5/2014.
3. Thời gian nộp học phí
- Từ ngày 05/5/2014 đến hết ngày 09/5/2014.
4. Thời hạn tổ chức giảng dạy và thi
- Theo dõi lịch học lại tại bảng tin nhà trường và trên Website http://www.hcmct3.edu.vn Dự kiến thời gian học từ ngày 12/5/2014./.
- File hướng dẫn đăng ký   Nơi nhận:
-  Mạng nội bộ; Website;
-  Lưu VT, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        
(Đã ký)


TS. Chu Xuân Nam
      Tuyển sinh 2014

Liên hệ Phòng Đào tạo
Số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

Điện thoại: 08.38750592;  08-38756802 ~ 111

Đang online: 49


Số lượt truy cập: 1159372