[Đăng ngày: 25/03/2014]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III --------
Số: 26/TB-CĐGTVT III 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

1. Đối tượng đăng ký
- Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, K36, K37; 
- Sinh viên cao đẳng nghề K35, K36, K37; 
- Học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36, K37.
2.Thời gian đăng ký 
- Đăng ký ghi danh: Học sinh – sinh viên (HS-SV) đăng ký ghi danh các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 26/3/2014 đến hết ngày 31/3/2014 (xem hướng dẫn đăng ký ở trang 2)
- Đăng ký chính thức: HS-SV đăng ký chính thức các học phần  học lại  trên Website daotao.hcmct3.edu.vn từ ngày 03/5/2014 đến hết ngày 09/5/2014.
3. Thời gian nộp học phí
- Từ ngày 05/5/2014 đến hết ngày 09/5/2014.
4. Thời hạn tổ chức giảng dạy và thi
- Theo dõi lịch học lại tại bảng tin nhà trường và trên Website http://www.hcmct3.edu.vn Dự kiến thời gian học từ ngày 12/5/2014./.
- File hướng dẫn đăng ký   Nơi nhận:
-  Mạng nội bộ; Website;
-  Lưu VT, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        
(Đã ký)


TS. Chu Xuân Nam


Đang online: 110


Số lượt truy cập: 2386731