[Đăng ngày: 10/01/2014]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III ISO 9001:2008 --------
Số: 03/TB-CĐGTVT III 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO
LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

I. Sinh viên cao đẳng chính qui K34, K35, K36; sinh viên cao đẳng nghề K35, K36; học sinh trung cấp chuyên nghiệp K35, K36:
- Đối với các học phần mở học lại lớp ghép: Học sinh – sinh viên (HS-SV) đăng ký các học phần mở học lại lớp ghép trên Website http://daotao.hcmct3.edu.vn theo lịch sau:
+ Từ ngày 13/01/2014 đến hết ngày 17/01/2014 SV cao đẳng chính qui.
+ Từ ngày 17/01/2014 đến hết ngày 19/01/2014 SV cao đẳng nghề, học sinh trung cấp .
(Phụ lục 1 và 2: danh sách các học phần đăng ký học lại ghép).
- Đối với các học phần mở học lại lớp riêng: thông báo sau.
- Thời gian đóng học phí: 13/01/2014 đến hết ngày 21/02/2014.
II. Sinh viên cao đẳng chính qui K33; sinh viên cao đẳng nghề K33, K34; sinh viên cao đẳng liên thông; học sinh trung cấp chuyên nghiệp K34 và các đối tượng khác:
- HS-SV đăng ký học lại tất cả các học phần theo mẫu phiếu đăng ký học lại và nộp tại phòng đào tạo (T. Quốc) từ ngày 13/01/2014 đến hết ngày 16/01/2014.
( đối với học phần  học ghép HS-SV chú ý xem lịch để vào học)
- Thời gian đóng học phí: 17/02/2014 đến hết ngày 21/02/2014.   Nơi nhận:
-  Hiệu trưởng (để báo  cáo);
-  Mạng nội bộ; Website;
- Lưu VT, HĐTS.
KT. HIỆU TRƯỞNG
P.Hiệu Trưởng
        
(Đã ký)


TS. Chu Xuân Nam


Đang online: 63


Số lượt truy cập: 2219293