Đ/c: Chu Xuân Nam

Chức vụ đảng: Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách chung; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Văn phòng và Chi bộ Thông tin - Tin học.
Đ/c: Nguyễn Kim Cương

Chức vụ đảng: Phó BT Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách công tác các trung tâm; Giám sát sinh hoạt các chi bộ: Chi bộ TTCG và Chi bộ Khối trung tâm. 
Đ/c: Võ Tấn Hà

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng TC-HC

Phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và đảng vụ; Giám sát sinh hoạt các chi bộ: Chi bộ Thanh tra - Khảo thí và Chi bộ Công tác HSSV.

Đ/c: Bùi Nam Lý

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm ĐT&TNCG

Phụ trách: Phụ trách công tác tuyên giáo; Giám sát sinh hoạt các chi bộ: Chi bộ Cơ khí - Cơ sở và Chi bộ Xây dựng - Công trình.
Đ/c: Bùi Thị Minh Phương

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phụ trách: Phụ trách công tác dân vận, thi đua; Theo dõi hoạt động đoàn thể; Giám sát sinh hoạt các chi bộ: Chỉ đạo Chi bộ HSSV.


Đ/c: Tạ Văn Trọng

Chức vụ đảng: Uỷ viên BTV

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách công tác đào tạo; Chỉ đạo Chi bộ Đào tạo – KHCN và Chi bộ Chính trị - Ngoại ngữ - Thể chất.

Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ đảng:  Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Tài chính

Phụ trách: Phụ trách công tác tài chính; giám sát sinh hoạt chi bộ Chi bộ Kinh tế.
Căn cứ vào quyết định số 53/QĐ-CĐGTVTIII
HIỆU TRƯỞNG
NGƯT. TS. CHU XUÂN NAM 

Phạm vi phụ trách:
 • Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường được quy định tại Điều lệ trường cao đẳng công lập, tại Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT III.
 • Trực tiếp chỉ đạo: công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; công tác tổ chức, nhân sự; kế hoạch tài chính và đầu tư; đối ngoại và hợp tác quốc tế; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật. 
 • Trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Trường.
 • Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng TC-HC, Phòng Tài chính, phòng KHCN & QHQT, Phòng Thanh tra, Phòng Quản trị thiết bị & Xây dựng cơ bản.
 • Kiêm các chức danh Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức, nâng lương, thi đua khen thưởng.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
ThS. NGUYỄN KIM CƯƠNG
 
Phạm vi phụ trách:
 • Phụ trách công tác hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao KHCN, công tác dạy nghề ngắn hạn của Trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm cơ giới, Trung tâm AET, Trung tâm FCM, Trung tâm CEMET.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, phong trào văn - thể - mỹ, kiêm Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. NGUYỄN CHÍ MINH  
Phạm vi phụ trách:
 •  Phụ trách công tác học sinh – sinh viên.  
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác dân quân tự vệ, kiêm Trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường
 • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
ThS.  TẠ VĂN TRỌNG
Phạm vi phụ trách:
 • Phụ trách công tác đào tạo chính quy và dài hạn của Trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Tổ Quản trị mạng và các khoa, bộ môn thuộc Trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường.
 • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.Đang online: 147


Số lượt truy cập: 4992597

Doanh nghiệp đối tác