Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 09/12/2014]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Khoa có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy các môn học chung trong trường, gồm các học phần sau: Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất & Quốc phòng.
2. Quản lý giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa, Tổ môn theo phân công của Hiệu trưởng.
3. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo.
5. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.
6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa.
7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
8. Quản lý, lưu trữ điểm kiểm tra, điểm thi hết môn của các môn học thuộc Khoa quản lý.
9. Thực hiện các công việc khác được Hiệu Trưởng phân công.


CÁC TIN KHÁC

Đang online: 95


Số lượt truy cập: 1564938

Doanh nghiệp đối tác