Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT TÊN TÀI LIỆU
1 Autocad cho mọi người : thiết kế ba chiều - TP.HCM : Thống Kê, 2002. - 308 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
2 Autocad cho mọi người : thiết kế hai chiều - TP.HCM : Thống Kê, 2002. - 536 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
3 Autocad và kỹ thuật lập trình ứng dụng / Bành Tiến Long, Nguyễn Chí Quang, Hoàng Vĩnh Sinh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 219 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
4 AutoCAD (Lưu hành nội bộ) / Cao Văn Vui. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Cao đẳng GTVT3, 2008. - 166 tr. ; 23 cm. Kho 1: 25c, kho 2: 25c
5 Thiết kế và ứng dụng bản vẽ kỹ thuật trong autocad 2005 / Hồ Tấn Mẫn. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2005. - 412 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2, kho 2: 3c
6 Hướng dẫn sử dụng Autocad R12 / Hoàng Ngọc Giao. - H. : Thống Kê, 1996. - 374 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
7 Hướng dẫn sử dụng Autocad R12 / Hoàng Ngọc Giao. - H. : Thống Kê, 1996. - 418 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
8 Hướng dẫn sử dụng Autocad R12 / Hoàng Ngọc Giao. - H. : Thống Kê, 1996. - 432 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
9 Autocad 3D : Thực hành các mẫu thiết kế ba chiều với Autocad R13 / Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tuấn. - H. : Thống Kê, 1997. - 478 tr. ; 22 cm. Kho 1: 1c
10 Autocad vẽ thiết kế bằng máy tính / Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tuấn. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996. - 309 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c
11 Căn bản về Autocad R14 / Hoàng Phương. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1998. - 399 tr. ; 14 cm. Kho 1: 2, kho 2: 2c
12 Chỉnh sửa và sao chép các đối tượng trong Autocad 2004/ Lê Bá An. - H. : Thống Kê, 2003. - 150 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 2c
13 Quản lý lớp, text và kích thước trong Autocad 2004 / Lê Bá An. - H. : Thống Kê, 2003. - 164 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1, kho 2: 1c
14 Tạo khối và in ấn trong Autocad 2004 / Lê Bá An. - H. : Thống Kê, 2003. - 169 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 2c
15 Truy cập dữ liệu và mở rộng sang Internet trong AutoCAD 2004 / Lê Bá An. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2003. - 150 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
16 Xử lý các đối tượng 3D trong autocad 2004 / Lê Bá An. - H. : Thống Kê, 2003. - 155 tr. ; 21 cm. Kho 1: 10c, kho 2: 5c
17 Vẽ xây dựng và phối cảnh công trình. Thực hành đồ họa ba chiều autocad 14. Tập 2 : Phối cảnh và tô bóng / Lê Hải Trừng. - In lần thứ 1. - H. : Thuận Hóa, 2002. - 180 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
18 Vẽ xây dựng và phối cảnh công trình. Thực hành đồ họa ba chiều. Tập 1 : Vẽ xây dựng với 3D solids Autocad 14 / Lê Hải Trừng. - In lần thứ 1. - H. : Thuận Hóa, 2002. - 158 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
19 Thiết kế kỹ thuật với AutoCAD 2002 / Lê Minh Quân. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2003. - 380 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1, kho 2: 1c
20 Tự học thiết kế trên Autocad R.12 trong xây dựng / Nguyễn Bích Diệp. - H. : Xây dựng, 1996. - 184 tr. ; 23 cm. Kho 1: 1c
21 Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Autocad / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 2. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004. - 308 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
22 Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Autocad / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 3. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006. - 308 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
23 Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Autocad / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 4. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 330 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 17c
24 Bài tập vẽ thiết kế kỹ thuật với AutoCad / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 2. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008. - 235 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 15c
25 Mô hình hóa ba chiều với Autocad 2007-2008 / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 361 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
26 Sử dụng autocad 14 : Phần 2D - Tập 2. Lý thuyết, ví dụ thực hành và bài tập / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 3. - TP.HCM : Tp HCM, 2000. - 440 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 9c
27 Sử dụng autocad 14 : Phần 2D. Tập 1. Lý thuyết, ví dụ thực hành và bài tậ / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 4. - TP.HCM : Tp HCM, 2003. - 384 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 16c
28 Sử dụng Autocad 2000 : Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc. - TP.HCM : Tp HCM, 1998. - 431 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
29 Sử dụng Autocad 2000 : Tập 1. Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 6. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2005. - 432 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c
30 Sử dụng Autocad 2000 : Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 5. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004. - 504 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c
31 Sử dụng autocad 2002 : Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều (Lý thuyết, ví dụ thực hành và bài tập) / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tp HCM, 2003. - 512 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c
32 Sử dụng Autocad 2004 : Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc. - TP.HCM : Tp HCM, 2006. - 544 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
33 Sử dụng Autocad 2004 : Tập 2 Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 4. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006. - 524 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
34 Sử dụng Autocad 2004. Tập 1 : Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 5. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 551 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 21c
35 Sử dụng AutoCad 2004. Tập 2 : Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008. - 523 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 25c
36 Sử dụng AutoCad 2006. Tập 1 : Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 3. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 575 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 11c
37 Sử dụng AutoCad 2007. Tập 1 : Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (Cập nhật AutoCad 2008) / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 575 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c
38 Sử dụng AutoCad 2008. Tập 1 : Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 579 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 8c
39 Sử dụng AutoCad 2008. Tập 2 : Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 512 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 11c
40 Sử dụng Autocad R12 phần 2D - Dos và Windows : Lý thuyết, bài tập / Nguyễn Hữu Lộc. - TP.HCM : Tp HCM, 1997. - 224 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c
41 Sử dụng Autocad R13 : Phần 2D - Dos và windows / Nguyễn Hữu Lộc. - H. : Tp HCM, 1997. - 217 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
42 Sử dụng Autocad R14 Phần 2D : Windows 95, 98 và NT / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 2. - TP.HCM : Tp HCM, 1998. - 383 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
43 Sử dụng Autocad R14 Phần 2D : Windows 95, 98 và NT / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 2. - TP.HCM : Tp HCM, 1998. - 438 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
44 Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCad / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 5. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004. - 388 tr. ; 24 cm. Kho 2: 3c
45 Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCad : 2006, 2005 , 2004 ,2002 ,2000 / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 6. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2005. - 384 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 3c
46 Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCad 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 / Nguyễn Hữu Lộc. - In lần thứ 8. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007. - 381 tr. ; 24 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 15c
47 Hướng dẫn học nhanh Autocad 2006 / Nguyễn Khánh Hùng, Phạm Thái Thạnh. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2006. - 204 tr. ; 28 cm. Kho 1: 1c
48 Làm việc với dữ liệu và vẽ các đối tượng 3 chiều với AutoCad 2004 / Nguyễn Minh Đức chủ biên. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 458 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 6c
49 Bài tập thực hành autocad 2004 : Cơ sở thiết kế hai chiều / Nguyễn Tần Minh, Nguyễn Quang Vinh, Bùi Mai Hạnh. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thanh niên, 2004. - 472 tr. ; 29 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 1c
50 Autocad 2002 căn bản và chuyên sâu : Chuyên sâu / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2002. - 456 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
51 Autocad 2004 : Tập 1, Tổ chức bản vẽ trong autocad 2004 / Phạm Thành Đường. - H. : Thống Kê, 2003. - 382 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
52 Autocad 2004 : Tập 2, Xử lý đối tượng 2D trong autocad 2004 / Phạm Thành Đường. - H. : Thống Kê, 2003. - 414 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
53 Autocad 2004 : Tập 3, Xử lý đối tượng 3D trong autocad 2004 / Phạm Thành Đường. - H. : Thống Kê, 2003. - 405 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
54 Autocad 2004 : Tập 4, Ngôn ngữ autolisp trong autocad 2004 / Phạm Thành Đường. - H. : Thống Kê, 2003. - 496 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
55 Bài giảng vẽ kỹ thuật trên máy tính : sử dụng ACAD 2000 / Phạm Thị Hạnh. - In lần thứ 1. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 2002. - 108 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
56 Hướng dẫn vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng bằng máy tính. / Quang Huy. - TP.HCM : Thống Kê, 2003. - 536 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c
57 Tự học AutoCad 2005 : Chuyên mục xử lý bản vẽ 3D / Quang Huy, Tín Dũng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống kê TP. HCM, 2004. - 464 tr. ; 14 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c
58 Tự học AutoCad 2005 : Chuyên mục xử lý bản vẽ 3D / Quang Huy, Tín Dũng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống kê TP. HCM, 2004. - 464 tr. ; 14 cm. Kho 2: 2c
59 Thực hành thiết kế kiến trúc và kỹ thuật với Autocad 2005. Tập 2 : Có cập nhật Autocad 2006. Hướng dẫn thực hành trên 200 bài tập với đĩa CD / Tạ Văn Hùng, Nguyễn Phi Khứ. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2006. - 560 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
60 Thực hành thiết kế kiến trúc và kỹ thuật với Autocad 2005.Có cập nhật Autocad 2006. Tập 1 / Tạ Văn Hùng, Nguyễn Phi Khứ. - TP.HCM : Thống Kê, 2006. - 516 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
61 Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 2007. Tập 1 (Phần căn bản) / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 336 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
62 Làm quen với Autocad 2007 (Bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 63 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
63 Quản lý lớp, vẽ mặt cắt và nhập văn bản trong Autocad 2007 : Bản vẽ hai chiều / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 63 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
64 Sao chép đối tượng hai chiều & các lệnh hiệu chỉnh trong Autocad 2007 (Bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 63 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
65 Tạo kiểu và ghi kích thước trong Autocad 2007 (Bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 64 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
66 Xây dựng mô hình 3D Solid trong Autocad 2007 : Mô hình 3 chiều / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 63 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
67 Xây dựng mô hình mặt cong trong Autocad 2007 (Mô hình 3 chiều) / Thu Trọng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Giao thông vận tải, 2007. - 63 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
68 Tự tay thiết kế các ngôi nhà phố và biệt thự AutoCad 2010 (Trong không gian 2D và 3D) / Tiến Dũng, Xuân Hợp. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2009. - 413 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c
69 Vẽ kỹ thuật và Autocad 2004 / Trần Nhất Dũng chủ biên, Hồ Việt Hải, Bùi Đức Năng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004. - 304 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c
70 AutoCad 2009 nhìn từ góc độ 2D và 3D / Trương Quốc Dũng. - In lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2008. - 401 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 3c
71 Giáo trình CAD trong kiến trúc - xây dựng - Tự học Revit Structure 2010 bằng hình ảnh /Tường Thụy. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2011. - 335 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

Đang online: 179


Số lượt truy cập: 2579266

Doanh nghiệp đối tác