Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Đường ôtô cao tốc. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5729 - 1993. - H. : Giao thông vận tải, 1996. - 72 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

2

Đường ôtô yêu cầu thiết kế : TCVN 4054: 1998. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2000. - 40 tr. ; 31 cm. Kho 1: 5c

3

Tiêu chuẩn khảo sát đường ôtô : 22 TCN 262-2000, 22TCN 263-2000. - H. : Giao thông vận tải, 2001. - 162 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

4

Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông : Phần thiết kế đường ôtô. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 521 tr. ; 29 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 4c

5

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ôtô. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 300 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

6

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ôtô. - H. : Giao thông vận tải, 2005. - 448 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 14c

7

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ôtô. - H. : Giao thông vận tải, 2005. - 448 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

8

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô : TCVN 4054 - 2005,22 TCN 223 - 95, 22 TCN 211 - 06,TCVN 5729 - 97. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 224 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

9

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô : TCVN 4054-98, 22 TCN 223-95, 22 TCN-93. - H. : Giao thông vận tải, 1997. - 138 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

10

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô : TCVN 4054-98, TCN 211-93, TCN 223-95, TCVN 5729-97. - In lần thứ 2. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 184 tr. ; 27 cm. Kho 1: 8c, kho 2: 1c

11

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 224 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

12

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2009. - 224 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

13

Thiết kế yếu tố hình học đường ôtô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 220 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

14

Sổ tay thiết kế đường ôtô / Đặng Hữu. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996. - 307 tr. ; 24 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 8c

15

Nút giao thông trên đường ôtô (Tập 1) / Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo. - H. : Giáo dục, 2000. - 128 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c

16

Thiết kế đường ôtô. Tập 1 / Đỗ Bá Chương. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1998. - 144 tr. ; 27 cm. Kho 1: 10c, kho 2: 8c

17

Thiết kế đường ôtô. Tập 1 / Đỗ Bá Chương. - In lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2007. - 159 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 5c

18

Thi công đường ôtô / Doãn Hoa. - H. : Xây dựng, 2001. - 532 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

19

Thiết kế đường ôtô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. Tập 2: Đường đô thị / Doãn Hoa. - H. : Xây dựng, 2000. - 211 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

20

Giáo trình xây dựng mặt đường ôtô : Tập 1 / Dương Học Hải. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 148 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

21

Thiết kế đường ôtô. Tập 4 Khảo sát thiết kế đường ôtô / Dương Học Hải. - In lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2007. - 303 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 5c

22

Thiết kế mặt đường ôtô theo hướng dẫn AASHTO và ứng dụng ở Việt nam / Dương Học Hải, Phạm Huy Khang. - H. : Giao thông vận tải, 2000. - 95 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

23

Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu / Dương Ngọc Hải biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2007. - 149 tr. ; 24 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 4c

24

Thiết kế đường ôtô / Dương Ngọc Hải. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2001. - 304 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c

25

Thiết kế đường ôtô. Tập 2 : Nền mặt đường và công trình thoát nước / Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục. - In lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2007. - 237 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 5c

26

Vật liệu xây dựng đường ôtô và sân bay / Ngô Xuân Quảng, Phạm Duy Hữu chủ biên. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2004. - 288 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

27

Các kết cấu mặt đường kiểu mới / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Xây dựng, 2008. - 208 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

28

Các kết cấu mặt đường kiểu mới / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Xây dựng, 2010. - 208 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 10c

29

Các kết cấu mặt đường kiểu mới / Nguyễn Quang Chiêu. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2007. - 209 tr. ; 27 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 5c

30

Các phương pháp thiết kế mặt đường của các nước phương tây / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Giao thông vận tải, 2001. - 143 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

31

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2004. - 180 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

32

Thiết kế đường ôtô (Theo tiêu chuẩn Trung Quốc - JTJ 011-94) / Nguyễn Quang Chiêu. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 198 tr. ; 27 cm. Kho 1: 7c. Kho 2: 5c

33

Thiết kế đường ôtô. Tập 2 / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 223 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

34

Thiết kế đường ôtô. Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2003. - 223 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

35

Tổ chức thi công đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải. - In lần thứ 2. - H. : Giao thông vận tải, 2002. - 316 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

36

Tổ chức thi công đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 316 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 8c

37

Tổ chức thi công đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải. - In lần thứ 4. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 316 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 5c

38

Xây dựng mặt đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 207 tr. ; 27 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 8c

39

Giáo trình thiết kế đường ôtô : Tập 2 / Nguyễn Văn Định. - H. : Đại học GT Đường sắt - Đường bộ, 1975. - 285 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c

40

Thiết kế đường ôtô tập II : Giáo trình biên soạn theo chường trình cải cách đào tạo Đại học dạy ở giai đoạn hai / Nguyễn Xuân Trục. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1993. - 258 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

41

Thiết kế đường ôtô.Tập 3 : Công trình vượt sông / Nguyễn Xuân Trục. - In lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2007. - 307 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 5c

42

Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ôtô / Nguyễn Xuân Vinh. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2006. - 238 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

43

Thiết kế và khai thác đường ôtô -  đường Thành Phố theo quan điểm an toàn giao thông / Nguyễn Xuân Vinh. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2007. - 290 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

44

Thiết kế đường ôtô / Nhiều tác giả. - In lần thứ 2. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1993. - 183 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

45

Thiết kế đường ôtô / Nhiều tác giả. - In lần thứ 2. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1993. - 257 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

46

Thiết kế đường ôtô tập I : Giáo trình biên soạn theo chường trình cải cách đào tạo Đại học dạy ở giai đoạn hai / Nhiều tác giả. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1993. - 184 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

47

Thiết kế đường ôtô tập II : Giáo trình biên soạn theo chường trình cải cách đào tạo Đại học dạy ở giai đoạn hai / Nhiều tác giả. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1993. - 258 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

48

Thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ôtô và mặt đường sân bay / Phạm Huy Khang. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 288 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

49

Thiết kế và công nghệ xây dựng mặt đường ôtô (Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên cao học chuyên ngành đường ôtô và thành phố) / Phạm Huy Khang. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 260 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

50

Xây dựng đường ôtô. Tập 2 : Xây dựng mặt đường ôtô / Trần Đình Bảo chủ biên. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 1999. - 160 tr. ; 27 cm. Kho 1: 25c, kho 2: 22c

51

Giáo trình xây dựng mặt đường ôtô : Tập 2 / Trần Đình Bửu, Dương Học Hải. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 212 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

52

Bảo dưỡng sửa chữa đường ôtô / Vũ Đình Hiền. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2005. - 188 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

53

Giáo trình thiết kế đường ôtô : Tài liệu dùng cho học sinh trung học / Vũ Văn Luân. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Trường Trung học GTVT 3, 1997. - 148 tr. ; 29 cm. Kho 1: 78c

54

Sổ tay thiết kế đường ô tô. Tập một /Nguyễn Xuân Trục. - Tái bản lần thứ 5. - H.: GDVN, 2011. - 379 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

55

Hướng dẫn thiết kế mặt đường mềm (Bê tông Atphan)  /Trần Đình Bửu. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2011. - 88 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

56

Kết nối SAP 2000 với Excell tính toán khung và móng làm việc đồng thời với nền /Đặng Tinh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2011. - 132 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

57

Thiết kế đường đô thị /Phạm Hữu Đức . - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

58

Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu / Dương Ngọc Hải . - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2011. - 148 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

59

Tổ chức thi công đường ôtô / Nguyễn Quang Chiêu. - H. : Giao thông vận tải, 2009. Kho 1: 2c, kho 2: 2c

60

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô : TCVN 4054-98, TCN 211-93, TCN 223-95, TCVN 5729-97. - In lần thứ 2. - H. : Giao thông vận tải, 2009. Kho 1: 3c, kho 2: 7c

61

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường/Bộ GTVT. - H. : GTVT, 2007. Kho 1: 8c, kho 2: 9c


Đang online: 205


Số lượt truy cập: 1329868

Doanh nghiệp đối tác